התנגדות עיר עמים למתחם קדם

31/12/2013

      הנדון: תוכנית 13542 : מתחם קדם- עיר דויד- אגן העיר העתיקה 

    התנגדות מטעם עמותת 'עיר עמים'

עמותת 'עיר עמים' תבקש להגיש בזאת, באמצעות הח"מ, את התנגדותה לתוכנית שבנדון. 

'עיר עמים' תבקש את הוועדה המחוזית לדחות את התוכנית. המדובר בתוכנית שהיא פסולה מבחינה ציבורית, תכנונית, תרבותית, אסתטית ופוליטית, והיא אינה עולה בקנה אחד עם המצב הסטטוטורי החל על שטח התוכנית ועם עקרונות יסוד של תכנון בקירבת חומות העיר העתיקה, המקובלים מאז תקופת המנדט. המדובר במבנה אדיר מימדים, מנוכר לסביבתו הן מירקמית והן תפקודית, המוצע בשטח גן לאומי ובסמיכות מקוממת לחומות העיר העתיקה.

על הוועדה המחוזית הנכבדה למלא את תפקידה המקצועי, להוכיח את עצמאות שיקול דעתה, להגן על האתוס המקצועי והלא פוליטי של מערכת התכנון ולדחות את התוכנית.

התוכנית בקווים כלליים 

עסקינן בתוכנית להקמת בניין גרנדיוזי, אדיר מימדים, במרחק של כעשרים מטרים מחומות העיר העתיקה, באזור הרגיש ביותר שלה (אזור הכותל והר הבית), על מנת שישמש כ"מבואה" ו"מרכז מבקרים" עבור פוקדי הגן הלאומי סובב חומות ירושלים. מכיוון שהדברים ידועים, דומה שאין צורך להרחיב בתיאור התוכנית.
מטרת התוכנית מנוסחת בסעיף הראשון לתקנונה כך: "הקמת מבנה תיירותי, כולל חניון, במרחב הגן הלאומי סובב חומות ירושלים ועיר דוד, והכל לטובת פיתוח וחשיפה של אתר ארכיאולוגי, שימורו ופתיחתו לציבור". כרגע מוצג הבניין כמיועד לגן לאומי, ואולם עד לפני זמן קצר פעלו בעלי הזכויות במגרש לייעודו להקמת "היכל התנ"ך", וכוונה זו אף עוגנה בהחלטת ממשלה, אשר התקבלה לאחר הדיון על הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית. 

החלטת הממשלה על ייעוד המקום להקמת היכל התנ"ך ממאי 2012 מצורפת ומסומנת א.

לשם אישורה של התוכנית נדרש שינויו הדרמטי של המצב התכנוני התקף: שינוי ייעוד השטח משטח ציבורי פתוח, התרת בנייה בסמיכות לחומות העיר העתיקה האסור קטיגורית במצב התקף, והענקת אחוזי בנייה בהיקף עצום – הרבה מעבר למותר באזורים הקרובים לחומות בהן הותר בנייה....המשך קריאה