עיריית ירושלים - תקציב ביצוע 2013: שיעור ההשקעה במזרח ירושלים

30/12/2014
עיריית ירושלים - תקציב ביצוע 2013: שיעור ההשקעה במזרח ירושלים
דצמבר 2014
מסמך זה מציג את האחוז היחסי שמשקיעה עיריית ירושלים במזרח העיר, באופן כללי, ועל פי האגפים השונים, במסגרת תקציב הביצוע של העיריה בשנת 2013. פרסום זה הנו בהמשך לנתונים ראשוניים שפרסמנו סמוך ליום ירושלים. עם פרסום דוח הביצוע המלא של העיריה (מאזן בוחן) באוקטובר השנה אנו מפרסמים כעת את התחשיב המלא.
בסיס ההשוואה הינו תקציב הביצוע לשנת 2013, הכולל הן את התקציב העירוני והן את תקציבי המדינה שעוברים דרך העירייה כצינור תקציבי, כגון שכר מורים, עובדים סוציאליים או אחיות בריאות ציבור. התחשיב כולל גם את תחשיב תוספת התקב"ר (תקציב בלתי רגיל). תקציב זה מיועד בעיקר למימון תשתיות רחבות ובעלות גבוהה והוא מגיע לאישור מועצת העיריה רק באמצע השנה, אחרי שמשרדי הממשלה השונים מחליטים מה הסכום מתוך תקציבם שיועבר לרשויות המקומיות. כאשר הכסף מועבר לרשות המקומית, היא אחראית על חלוקת הכסף לאגפים השונים בעיריה, ללא תלות בממשלה.
את האחוז היחסי של ההשקעה של עיריית ירושלים במזרח העיר יש להשוות, לכל הפחות, לאחוז האוכלוסיה הפלסטינית בירושלים המזרחית. על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האוכלוסייה הממוצעת של ירושלים בשנת 2013 מנתה 822.6 אלף נפש, ומתוכם 303.9 אלף ערבים – כ-36.9%. לפי מרשם התושבים ברשות האוכלוסין, האוכלוסייה הלא יהודית של ירושלים מנתה כ-371,844[1]...המשך קריאה