רשמי: לא תקין

01/10/2012
דוח זה בא לסקור את מצב תשתיות החינוך בשכונת סילוואן שבירושלים המזרחית, ולהבהיר
כיצד נתונים כלליים אודות מצבה של מערכת החינוך באים לידי ביטוי בחיי הילדים והוריהם.
דוח זה נכתב לצדו של דוח מעקב שנתי של עיר עמים ושל האגודה לזכויות האזרח המתפרסם
כמדי שנה באוגוסט, והוא בבחינת מן הכלל אל הפרט, מהמספרים הגדולים לסיפורים
שמאחוריהם.